ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้วิจัย เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม1  

Date Published 2018-10-18 19:39:47
visit 191.

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน และการเข้าถึงข้อมูล E-Book        
          คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้จัดทำหนังสือเพื่อรวบรวม เรียบเรียงและถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัฐกาลที่ 9 รวมถึงกฎหมายที่สนับสนุนโครงการ โดยได้จัดทำจำนวนทั้งหมด 20,000 เล่ม มอบให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) เข้าถึงข้อมูลทาง Google ฐานข้อมูล https://sites.google.com/view/ebookkingmvc เพื่อเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สาระสำคัญของหนังสือ
          สาระสำคัญเป็นองค์ความรู้ที่เป็นศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาและนำไปใช้นำไปปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งของประชาชนคนไทยทั้งนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งนำไปใช้ในสังคมโลกเพื่อเป็นหลักในการดำรงชีวิตที่มีหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
          ลำดับขั้นตอนประกอบสาระที่เป็นระบบชวนให้อ่าน ชวนให้ติดตาม ชวนให้อยากรู้ ศึกษา ปฏิบัติและเผยแพร่แก่บุคคลอื่น ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์  พระราชประวัติ สำเนาหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในส่วนที่เกี่ยวข้อง คำนำ สารประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ บทนำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆ ที่ประกอบด้วย หลักการ ทฤษฎี ขั้นตอนการปฏิบัติที่ผ่านการวิจัยและทดลอง เชื่อมโยงกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการและข้อเสนอแนะอย่างครบถ้วน  
          สาระสำคัญเกริ่นนำจากพระราชประวัติ คำมั่นสัญญาแรกได้บังเกิดขึ้นในพระราชหฤทัยของพระองค์ยังทรงพระเยาว์ พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งประชาชน จะไม่ทรงละทิ้งหน้าที่ ได้ผูกพันกับประชาชนโดยนำไปสู่พระบรมราชโองการที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์ เป็นประหนึ่งคำมั่นสัญญาที่แน่วแน่ ความดังพระราชหฤทัยในการดูแลอาณาประชาราษฎรได้มีมาตั้งแต่วันแรกที่เสด็จขึ้นครองราชย์สิริราชสมบัติ ที่ได้สถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตั้งแต่บัดนั้นมา ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
    ศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้ที่พระองค์พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยผ่านโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริและผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กว่า 4,600 โครงการ องค์ความรู้ แบ่งเป็น13 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านทรัพยากรดิน ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคม ด้านการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านนวัตกรรม และด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    องค์ความรู้แต่ละด้านตามโครงการพระราชดำริ ได้ทรงทดลองและปฏิบัติ จนได้หลักการแนวทางและผลการดำเนินการของโครงการ ควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เป็นศาสตร์ของการดำเนินงาน การดำรงชีวิตที่ช่วยเกื้อหนุนชีวิตความเป็นอยู่ในทุกด้านของพสกนิการชาวไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ เป็นองค์ความรู้ที่ได้สะสมและพัฒนาเป็นลำดับขั้นมาอย่างต่อเนื่องระหว่างที่พระองค์ครองราชย์ตลอดเวลา 70 ปี เป็นศาสตร์ที่ทันสมัย มีศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาอยู่ที่การพัฒนาคนและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง
    เป้าหมายในการพัฒนาของพระองค์ คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงถึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนาและภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม วัตถุประสงค์ของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทรงเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ในหลักการ หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
    ทรงมีหลักในการพัฒนา 3 ขั้นตอน ได้แก่ หลักการ คือ เป้าหมายในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หลักทฤษฎี คือ แนวคิดทฤษฎีที่ได้มีการทดสอบและพิสูจน์แล้วและได้พระราชทานสู่การปฏิบัติจริง และหลักปฏิบัติ คือ ขั้นตอนของการดำเนินงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดำเนินโครงการได้พระราชทานหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ทรงมีหลักการทรงงาน คือ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทำตามลำดับขั้นตอน มีวิธีคิดแบบองค์รวม ทำให้ง่ายไม่ยึดติดตำรา แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ระเบิดจากข้างใน ประหยัดเรียบง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการดำเนินงาน พากเพียร ปลูกป่าไม้ในใจคน ประโยชน์ส่วนรวม ขาดทุนคือกำไร บริการรวมจุดเดียว ทำงานอย่างมีความสุข และสุดท้าย คือ รู้รัก สามัคคี


ความเห็นและข้อเสนอท้ายเรื่อง
    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านช่วยให้ทุกคนมีแนวทาง “มีพออยู่พอกิน” พัฒนาไปสู่ “กินดีมีสุข”นำไปสู่การพัฒนาบุคคลและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ไม่เพียงแต่ประชาชนชาวไทยที่รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์เท่านั้น นานาประเทศยังได้แซ่ซ้องสดุดีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ ในปี พ.ศ. 2549 เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความสำเร็จอันสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ และได้กล่าวสดุดีพระองค์ว่า “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์มีความหมายอย่างยิ่งต่อชุมชนทุกหนแห่งในยุคโลกาภิวัตน์ หลักปรัชญานี้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคนของสหประชาชาติที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเน้นการใช้กระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน” และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ถวายราชสดุดีพระองค์ว่า “ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ทรงสร้างความเสมอภาคในสังคม เป็นศูนย์รวมแห่งความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ทรงนำประเทศชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” รวมทั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ(UNGA) ได้จัดประชุมโดยมีวาระพิเศษเพื่อแสดงความอาลัยและสดุดีแด่พระองค์ว่าทรงเป็น “ราชันผู้ยิ่งใหญ่”“         
    จากหลักการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน หลักในการดำเนินโครงการและหลักการปฏิบัติงานที่พระองค์ทรงใช้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศและการดำเนินโครงการอันสืบเนื่องจากพระราชดำริในด้านต่างดังกล่าว รวบรวมเป็น ศาสตร์พระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาย่างยั่งยืน เป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติ เป็นองค์ความรู้ ที่ควรค่าแก่การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและประชาชนที่สนใจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกในแต่ละด้าน รวม 13 ด้านได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านทรัพยากรดินด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านการคมนาคม ด้านการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ด้านนวัตกรรม และด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในที่นี้ไม่ได้กล่าวถึงว่าแต่ละด้านมีหลักการและแนวทางอย่างไร เนื่องจากมีความประสงค์ให้แต่ละท่านได้เข้าถึงข้อมูลโดยอ่าน วิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปด้วยตนเองหรือกลุ่มที่สนใจ ได้จากทั้งหนังสือปกติและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) จะทำให้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างเห็นคุณค่าเพื่อการพัฒนาวิถีชีวิตของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองอย่างมีความสุขและยั่งยืน เพื่อร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป 


Keyword :   ศาสตร์ของพระราชา1