การทำงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้วิจัย พัชรินทร์ อรุณเรือง1   สมาน อัศวภูมิ2  

Date Published 2017-02-25 09:11:21
visit 134.

บทคัดย่อ
         สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานเป็นทีม และข้อเสนอแนะในการทำงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการศึกษาจากประชากรของโรงเรียนทั้งหมด ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานด้านต่างๆ ปีการศึกษา 2559 จำนวนทั้งหมด 58 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 60 ข้อ มีความเชื่อมั่น 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
         ผลการศึกษาพบว่าการทำงานเป็นทีมของบุคลากรโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านภาวะผู้นำร่วม และที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์ สำหรับข้อเสนอแนะในการทำงานเป็นทีมที่สำคัญคือ ทีมควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ควรเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ควรสร้างความเข้าใจในงานที่ทำ และควรหาแนวทางในการดำเนินงานที่หลากหลาย เป็นต้น


Keyword :   การทำงานเป็นทีม1   บุคลากร2