แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน บ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้วิจัย กมลมาศ เอี้ยวถาวร1   ภาดล อามาตย์2  

Date Published 2018-10-18 17:08:50
visit 106.

บทคัดย่อ
        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษาแนวการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนบ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ 1) ตัวแทนภาครัฐ/เอกชน จำนวน 6 คน 2) ตัวแทนบุคลากรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 4 คน 3) ตัวแทนผู้ซื้อข้าวจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านอุ่มแสงไปจำหน่าย จำนวน 5 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม คือ ประธาน รองประธาน สมาชิกกลุ่ม ผู้นำวิสาหกิจชุมชน นักวิชาการเกษตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญภาครัฐและเอกชน บ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัด ศรีสะเกษ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวมจำนวน 10 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ด้านขอบเขตด้านพื้นที่ คือ พื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
        ผลการวิจัยพบว่า
              1. ผลการศึกษาปัญหาการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 1) ปัญหาด้านการเงินหรือเงินทุนขาดการสนับสนุนแหล่งเงินทุนจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) ปัญหาด้านการตลาด มีปัญหาเกี่ยวการผลิตสินค้ายังขาดการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ให้เป็นที่ดึงดูดของตลาด 3) ปัญหาด้านการผลิต มีปัญหากระบวนการผลิตสินค้าและบริการยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 4) ปัญหาด้านบริหารและจัดการ ขาดการวางแผนด้านการบริหารจัดการ 5) ปัญหาด้านผู้นำ มีปัญหาผู้นำกลุ่มขาดการสนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงาน 6) ปัญหาด้านแรงงาน สมาชิกในกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ปัญหาแรงงานการดำเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 7) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผนทุกกระบวนการ 8) ปัญหาด้านระเบียบข้อบังคับขององค์กร ไม่มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ปัญหาการทำผิดระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ปัญหาขาดความรู้ด้านกฎหมายในการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ขาดที่ปรึกษาด้านกฎหมายในการทำธุรกิจวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ 
             2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนบ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 1) ด้านการเงินการหรือการลงทุนควรมีการศึกษาด้านแหล่งเงินทุนและขอรับการสนับสนุน และขอความความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐในการช่วยสนับสนุนส่งเสริมและผลักดัน 2) ด้านการตลาด ควรมีช่องทางการจัดจำหน่ายหรือ โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาสนับสนุนการขาย เช่น เพจ facebook ไลน์ส่วนตัว ไลน์กลุ่ม 3) ด้านการผลิต ควรการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ได้เกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 4) ด้านการบริหารและการจัดการ ควรมีการวางแผนการบริหารและการจัดการกลุ่มที่เป็นระบบ มีการจัดทำโครงสร้างของกลุ่มอย่างชัดเจน 5) ด้านผู้นำ ควรพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่ม ควรมีการติดตาม ประสานงานเชิญประชุมสมาชิกให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงาน 6) ด้านแรงงาน ควรส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจ้างแรงงานท้องถิ่น 7) ด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิก ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนทุกกระบวนการ  8)  ด้านระเบียบข้อบังคับขององค์กร ควรจัดทำระเบียบข้อบังคับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ ควรศึกษาระเบียบหรือประเด็นทางกฎหมายและทางจริยธรรมที่สำคัญในการผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับการผลิตสินค้าข้าวอินทรีย์ เช่น การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การจดลิขสิทธิ์ 
 


Keyword :   แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน1   ข้าวอินทรีย์2