ภาวะผู้นำของผู้บริหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว

ผู้วิจัย กมลทิพย์ ทาคีรี1   เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม2   ภารดี อนันต์นาวี3  

Date Published 2018-10-18 16:27:11
visit 102.

บทคัดย่อ
        การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารและผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน และศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลและสามารถพยากรณ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว จำนวน 250 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .24-.80 และ .38-.85 และค่าความเชื่อมั่น .97 และ .98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัยพบว่า
        1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว มีภาวะผู้นำแบบการเปลี่ยนแปลง และภาวะผู้นำการแลกเปลี่ยนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
        2. ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
        3. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร และปัจจัยสังกัดของโรงเรียน ปัจจัยประเภทของโรงเรียน ปัจจัยขนาดของโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
        4. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร และปัจจัยสังกัดของโรงเรียน ปัจจัยประเภทของโรงเรียน ปัจจัยขนาดของโรงเรียน ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        5. ปัจจัยที่ขนาดโรงเรียน (X3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารด้านการกระตุ้นการใช้ปัญญา (X43) ด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ (X53) และด้านการใช้อิทธิพลด้านอุดมการณ์ (X41) สามารถพยากรณ์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน ( ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นร้อยละ 60.20 โดยเขียนเป็นสมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี้
1.503+.118(X43) +.055(X53) +.108(X3) +.217(X41) และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ = .146(Z43) + 0.71(Z 53) +.134(Z 3) +.276(Z 41)

Keyword :   ภาวะผู้นำของผู้บริหาร1   ผลการดำเนินงานของโรงเรียนในฝัน2