ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทำงาน ของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้วิจัย ศุภานัน เส้นคราม1   สุภัทรษร ทวีจันทร์2   ดาระณี สุรินทรเสรี3   ญาณิศา ศรีบุญเรือง4  

Date Published 2018-10-18 17:24:20
visit 107.

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์การทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทำงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 242 คน ใช้วิธีการแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแบบชั้นภูมิและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า 
1) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ ด้านความรู้ทางวิชาการและการบัญชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ด้านความสามารถทางการสื่อสาร และด้านการทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด 
2) ผลสัมฤทธิ์การทำงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านการสืบเสาะหาข้อมูล ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการมองภาพองค์รวม อยู่ในระดับมาก                     
3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทำงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.202 - 0.664 
คำสำคัญ: การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน, ผลสัมฤทธิ์การทำงาน, บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 


Keyword :   การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน1   ผลสัมฤทธิ์การทำงาน2   บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์3   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา4