“ทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจัง” โดย โยชิดะ ฮิซุโนะริ

ผู้วิจัย สมาน อัศวภูมิ1  

Date Published 2017-10-04 11:02:20
visit 106.

บทคัดย่อ
          ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน
          โยะชิดะ ฮิซะโนะริ เป็นนักจัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุนิปปง บรอดคาสติ้ง ซิสเต็ม และ นิตะมินะ เรดิโอ” เกิดที่โตเกียว เมื่อ ค.ศ. 1975 สำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ เคยได้รับรางวัลกาแล็กซี สาขาผู้จัดรายการวิทยุ 2012 และเป็นผู้บริหารบริษัทโทน คอนเนคต์ ติดต่อเขาได้จาก twitter:@yoshidahisanori
          หนังสือเล่มนี้แปลโดย โยซุเกะ

Keyword :   รู้สึกดี1