การใช้ประสบการณ์ตรงในสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก: กรณีศึกษานักศึกษารายวิชาการบริหารสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ผู้วิจัย ชวนคิด มะเสนะ1   สมาน อัศวภูมิ2  

Date Published 2017-10-04 12:24:19
visit 97.

บทคัดย่อ
          การวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมวลประสบการณ์และสาระการเรียนรู้ของบทเรียนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 เพื่อประเมินความเข้าใจของนักศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสบการณ์ตรงในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 วิธีดำเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกก่อนศึกษาภาษาสนาม 2) นักศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนาม 3) สะท้อนประสบการณ์ภาคสนามและความพึงพอใจต่อประสบการณ์และการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่เรียนวิชาการบริหารสำหรับครู จำนวน 43 คน และผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากสถานศึกษาภาคสนาม จำนวน 13 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 แบบประเมินความเข้าใจเกี่ยวการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อประสบการณ์ภาคสนาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
          ผลการวิจัยเป็นดังนี้
          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่านักศึกษาได้ประสบการณ์และการเรียนรู้เชิงลึกในการเตรียมการรับการประเมินภายนอก รอบ 3 และเข้าใจสาระสำคัญของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 โดยเฉพาะ ตัวบ่งชี้การประเมิน 12 ตัวบ่งชี้ ด้านผู้เรียน 5 ตัวบ่งชี้ ด้านการดำเนินงานของครู 1 ตัวบ่งชี้ และที่เหลืออีก 6 ตัวบ่งชี้เป็นการประเมินคุณภาพในการบริหารสถานศึกษา ส่วนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 นั้น สถานศึกษาแต่งตั้งหัวหน้าคณะทำงานเป็นรายตัวบ่งชี้ และมีคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ กำหนดกรอบ และเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการรายงานแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ครบทุกมาตรฐาน
          ผลการศึกษาความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่านักศึกษาร้อยละ 80 ประเมินตนเองว่าเข้าใจเนื้อหาทุกเรื่อง ตามเกณฑ์ คือ สเกล 8 จาก 10 แต่เรื่องที่นักศึกษาไม่ค่อยเข้าใจ คือ การเตรียมการเพื่อรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 5 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 พบว่า นักศึกษาทุกคนมีความพึงพอใจต่อประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ มีความพึงพอใจระดับมาก

Keyword :   การประเมินภายนอก1   ประสบการณ์ตรง2   สร้างเสริม3