การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา : กรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราว

ผู้วิจัย ทินกรณ์ ทองบุราณ1   กรันต์ ธนธูเทพ2   พิศิษฐ์ กันธทิพย์3   มนไท ประมูลจักโก4  

Date Published 2017-06-08 12:22:05
visit 147.

บทคัดย่อ
          งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นโดยมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึง (1) แนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญาตามแนวคิดการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดี (2) ศึกษาสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวของจำเลยในคดีอาญา กรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราว (3) ศึกษาสภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา กรณีการขอปล่อยตัวชั่วคราว และ (4) ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวของจำเลย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
          จากการศึกษาพบว่า แนวคิดและหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญาการควบคุมอาชญากรรม และการดำเนินคดีอาญาที่เป็นธรรม บทบัญญัตินี้มีขึ้นเพื่อให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม สำหรับสิทธิของจำเลยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับประกันสิทธิของจำเลยที่ถูกฟ้องในคดีอาญาว่า ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ ส่วนสภาพปัญหาในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลยในคดีอาญา พบว่า เท่าที่ปฏิบัติกันมา การพิจารณาปล่อยชั่วคราว มักจะยึดถือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของจำเลยหรือผู้ประกันเป็นหลัก มากกว่าสิทธิและเสรีภาพของจำเลย ซึ่งขัดกับวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จึงควรแก้ไขต่อไป โดยต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 107 เมื่อได้รับคำร้องให้ปล่อยชั่วคราว ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็วและผู้ต้องหาหรือจำเลยทุกคนต้องได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

Keyword :   การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ1   จำเลยในคดีอาญา2   การขอปล่อยตัวชั่วคราว3