การสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหากับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ศึกษาคดียาเสพติด

ผู้วิจัย วสันต์ กอบคำ1   กรันต์ ธนธูเทพ2   พิศิษฐ์ กันธทิพย์3   มนไท ประมูลจักโก4  

Date Published 2017-06-06 12:40:05
visit 143.

บทคัดย่อ
          งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อศึกษา แนวคิด หลักการ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน (2) เพื่อศึกษา ระเบียบ กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน (3) เพื่อศึกษา ปัญหาในการนำตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด มาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (4) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างความสมดุล ระหว่าง การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด กับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในคดียาเสพติด ดำเนินการศึกษาโดยวิธีการวิเคราะห์เอกสารและเนื้อหา รายงานผลการศึกษาเชิงพรรณนา
          ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
          1. แนวคิดและหลักการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาคดียาเสพติด พบว่าการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหายึดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 และสนธิสัญญาที่ประเทศไทยได้ทำไว้กับสากล ส่วนสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน ยึดตาม พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
          2. ระเบียบกฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายภายในประเทศ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดียาเสพติด และสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชนนั้น พบว่า กฎหมายต่างประเทศให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาอย่างมาก ส่วนกฎหมายในประเทศแม้จะให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา แต่มีกฎหมายอื่นที่ให้สิทธิประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
          3. ปัญหาการนำตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน พบว่าในต่างประเทศไม่ให้นำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อการรับรู้และการพิพากษาคดีของคณะลูกขุนได้ ส่วนประเทศไทยนั้นปัญหาที่พบคือ เป็นการละเมิดสิทธิและเป็นการประจานผู้ต้องหา มากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
          4. แนวทางในการสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหากับสิทธิในการรับรู้ข่าวสารของประชาชน คือห้ามนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ส่วนการรับรู้ข่าวสารของประชาชนนั้น ควรได้รับรู้เฉพาะผลการดำเนินการเท่านั้น

Keyword :   การคุ้มครองสิทธิ1   สิทธิในการรับรู้ข่าวสาร2