ผลกระทบของความเครียดที่มีต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี ของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย

ผู้วิจัย ภัทร์พิชชา วรพิมพ์รัตน์1   สุภัทรษร ทวีจันทร์2  

Date Published 2017-06-06 09:44:05
visit 150.

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียด ระดับการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี และผลกระทบจากความเครียดที่มีต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 205 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
          ผลการวิจัยพบว่า
          เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีระดับความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล และด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม เจ้าหน้าที่บัญชีในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีระดับการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากในด้านการใส่ใจในกระบวนการจัดทำบัญชี ด้านการเชื่อมโยงระบบความคิด ด้านการจดจำความหมายและเหตุการณ์ และด้านการใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหา
          การวิเคราะห์ผลกระทบจากความเครียดที่มีต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี พบว่า ความเครียดของเจ้าหน้าที่บัญชี ด้านปัจจัยทางสภาพแวดล้อม มีผลกระทบเชิงลบต่อการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี ด้านการจดจำความหมายและเหตุการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Keyword :   ความเครียด1   การเรียนรู้ในการปฏิบัติงานทางบัญชี2   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา3