ผลกระทบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในประเทศไทย

ผู้วิจัย วิจิตรา แก้วแสน1   สุภัทรษร ทวีจันทร์2   ลินดา ราเต3   นนทยา อิทธิชินบัญชร4  

Date Published 2018-05-27 17:45:16
visit 152.

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ และ 3) เพื่อศึกษาผลกระทบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลต่อคุณภาพงบการเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนกองคลังและทรัพย์สิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย จำนวน 108 คน ใช้วิธีการแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
          ผลการวิจัย พบว่า 1) การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย ได้แก่ ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) การวิเคราะห์ผลกระทบ พบว่า การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ ประเภทระบบบัญชีแยกประเภท มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงิน ในความเข้าใจได้ ความเชื่อถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงิน และประเภทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงิน ในความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และการเปรียบเทียบกันได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนความเชื่อถือได้ ไม่มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพงบการเงิน

Keyword :   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาคุณภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ และ 3) เพื่อศึกษาผลกระทบการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลต่อคุณภาพงบการเง1