ผลกระทบของการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในประเทศไทย

ผู้วิจัย นิตยา เบิกบาน1   สุภัทรษร ทวีจันทร์2   ลินดา ราเต3   จิตติมา พลศักดิ์4  

Date Published 2018-05-27 15:51:29
visit 113.

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ความสำเร็จในการทำงาน และผลกระทบของการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย จำนวน 162 คน ได้มาโดยใช้วิธีการแบ่งขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแบบชั้นภูมิและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ
          ผลการวิจัยพบว่า 1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ได้แก่ ด้านทักษะทางวิชาชีพ ด้านคุณค่าและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ ด้านการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และด้านความสามารถทางวิชาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีความสำเร็จในการทำงาน ได้แก่ ด้านความสุขในการทำงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านความภาคภูมิใจ และด้านการยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การวิเคราะห์ผลกระทบของการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศที่มีต่อความสำเร็จในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานการเงินและบัญชี พบว่า 3.1) การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ด้านการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบัติ และด้านความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงาน ด้านความสุขในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลำดับ 3.2) การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ด้านการสะสมประสบการณ์เชิงปฏิบัติ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงาน ด้านความก้าวหน้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3.3) การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ด้านความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงาน ด้านความภาคภูมิใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 3.4) การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ด้านทักษะทางวิชาชีพ และด้านความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จในการทำงาน ด้านการยอมรับนับถือ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ

Keyword :   การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ1   ความสำเร็จในการทำงาน2   วิทยาลัยการอาชีพ3