ผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มีต่อประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

ผู้วิจัย ธัญชนก สีหะวงษ์1   สุภัทรษร ทวีจันทร์2  

Date Published 2018-05-28 16:45:41
visit 163.

บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย และ 3) ศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 191 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ เครจซี่และมอร์แกน และ สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามจาก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ
          ผลการวิจัยพบว่า
          1) สมรรถนะทางการปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
          2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดยรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านการบริหารการเงิน/การควบคุมงบประมาณ ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน
          3) จากการวิเคราะห์ผลกระทบ พบว่า 3.1) สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนงบประมาณ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3.2) สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3.3) สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ด้านการรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Keyword :   สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน1   ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์2   มหาวิทยาลัยราชภัฏ3