ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีกับความกระตือรือร้นในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย

ผู้วิจัย ชนาภัค มุลกะกุล1   สุภัทรษร ทวีจันทร์2   ลินดา ราเต3   นนทยา อิทธิชินบัญชร4  

Date Published 2018-05-28 19:36:38
visit 119.

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี และความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีกับความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ โดยรวม ได้แก่ ความถูกต้อง ความโปร่งใส และความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีความกระตือรือร้นในการทำงาน โดยรวม ได้แก่ ด้านด้านเอกสาร/หลักฐาน ด้านการบันทึกรายการ และด้านการจัดทำรายงานการเงิน อยู่ในระดับมาก 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ กับความกระตือรือร้นในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบว่า การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีส่วนราชการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความกระตือรือร้นในการทำงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Keyword :   เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน1   ความกระตือรือร้นในการทำงาน2   ผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ3