ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

ผู้วิจัย สมาน อัศวภูมิ1  

Date Published 2018-05-28 03:48:05
visit 149.

บทคัดย่อ
          ความเสี่ยงเป็นปัจจัยคุกคามที่สร้างปัญหาให้กับการดำเนินงานในองค์การได้เสมอโดยเฉพาะการดำเนินงานในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันหากองค์การไม่ต้องการเสี่ยงและบริหารงานแบบรักษาสภาพไปวัน ๆ ก็อาจจะนำไปสู่ปัญหาที่มากกว่า หรือล่มสลายได้ในที่สุด ดังนั้นนักบริหารสมัยใหม่จึงควรเข้าใจความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในระดับที่ทำให้การดำเนินงานขององค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และมีปัจจัยเสี่ยงให้น้อยที่สุด บทความนี้อาจจะไม่สามารถให้สาระเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่าจะเป็นความเข้าใจเบื้องต้นและเป็นฐานคิดที่สามารถช่วยให้การบริหารงานมีความเสี่ยงน้อยลงพอสมควร โดยการนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ความหมายและกระบวนการจัดการความเสี่ยง และแนวทางในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง ดังสาระสำคัญที่จะนำเสนอต่อไป

Keyword :   ความเสี่ยง1   การจัดการความเสี่ยง2