สภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3

ผู้วิจัย คนาวรรณ พันธ์โชติ1   พงษ์ธร สิงห์พันธ์2  

Date Published 2017-02-25 08:06:11
visit 130.

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขตการศึกษา 3 เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกล่าว จำแนกตาม ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ในครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 140 คน และครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 280 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย และกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 10 คน โดยโรงเรียนได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาปฐมวัย 6 ด้าน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .97 สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F

ผลการวิจัยพบว่า
          1. สภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวม และรายด้านมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 2. เมื่อเปรียบเทียบสภาพ และปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 จำแนกตามตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน พบว่า เมื่อจำแนกตามตำแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานต่างกัน พบว่าทั้งโดยภาพรวม และรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนที่ทำงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 3. ข้อเสนอแนะ และแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ ทางโรงเรียนควรขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หลักสูตรมาช่วยในการวิเคราะห์ เพื่อจะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม ผู้บริหารควรประชุมครูเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม และควรสนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนไปพร้อมๆ กัน ควรมีการจัดอบรมให้ครูผู้สอนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรสนับสนุนบุคลากรและจัดอบรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนให้ศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลออกมาให้ความรู้ในการสร้างเครื่องมือประเมิน เพื่อให้ได้แบบประเมินตรงตามความต้องการของสถานศึกษาและครูผู้สอน และผู้บริหารควรให้ความรู้และประสานความร่วมมือกับชุมชนและผู้ปกครองของเด็กให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 


Keyword :   สภาพ1   ข้อเสนอแนะ2   การจัดการศึกษาปฐมวัย3