ศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนคร เมืองอุบลราชธานี

ผู้วิจัย สกลรัชต์ คงรอด1   อัญญาณี อดทน2  

Date Published 2017-06-05 16:42:30
visit 251.

บทคัดย่อ
          งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ตัวแทนประชากรในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี จำนวน 389 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบด้วยค่า t-test และการทดสอบ F-test ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี ทั้ง 2 ด้านคือ 1) ด้านสถานที่ 2) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรม ในภาพรวม ผู้ที่ใช้บริการสวนสาธารณะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ความพึงพอใจด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยผู้ใช้บริการสวนสาธารณะมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.30) รองลงมาคือ ด้านสถานที่มีอากาศปลอดโปร่ง ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =4.13) และที่จอดรถปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ ส่วนความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและกิจกรรม เช่น สนามกีฬา พื้นที่วิ่ง ที่เต้นแอโรบิก ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ( =4.05) รองลงมาคือ กิจกรรมกีฬาต่างๆ เช่น วิ่ง ตะกร้อ บาสเกตบอล มีอุปกรณ์สนับสนุน ฯลฯ ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะมีความพึงพอใจในระดับมาก ( =3.98) และ ห้องน้ำมีความเพียงพอต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุด ตามลำดับ ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการสวนสาธารณะในเขตเทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ โดยการการทดสอบค่า t-test และการทดสอบค่า F-test พบว่าภาพรวมไม่แตกต่างกัน

Keyword :   ความพึงพอใจ1   การใช้บริการสวนสาธารณะ2