การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ผู้วิจัย ณัฐกานต์ รัชชะ1   อานันท์ ทาปทา2   สุวิมล โพธิ์กลิ่น3  

Date Published 2017-06-05 13:42:40
visit 160.

บทคัดย่อ
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน 3) เพื่อหาแนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 458 คน จำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 123 คน และครูผู้สอน จำนวน 335 คน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และทดสอบค่า F-test
          ผลการวิจัยพบว่า
          1. สภาพการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวม และรายด้านทุกด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับน้อย
          2. การเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยจำแนกตามตำแหน่ง ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาดโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการนิเทศภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
          แนวทางการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือควรแต่งตั้งคณะกรรมการ และสำรวจวันเวลาที่ครูต้องการรับการนิเทศ เพื่อกำหนดแผนการนิเทศ ต้องจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน กำหนดให้มีการนิเทศตามปฏิทิน โดยมีตัวแทนจากผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอน เพื่อให้สามารถทำการนิเทศได้ตามวันเวลาที่กำหนด จัดทำปฏิทินการนิเทศให้กับผู้นิเทศและผู้ถูกนิเทศได้รับทราบก่อนที่จะมีการปฏิบัติตามแผน ให้มีการนิเทศภายในอย่างสม่ำเสมอและมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง

Keyword :   การนิเทศภายในโรงเรียน1