สภาพและความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนบ้านท่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5

ผู้วิจัย วราภรณ์ บุญอุ้ย1   เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม2  

Date Published 2017-06-05 18:34:32
visit 115.

บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพกับความต้องการ และเปรียบเทียบสภาพและความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามระดับชั้นใน 4 ด้าน คือ ด้านงานบริหารงานวิชาการ ด้านงานบริหารงบประมาณ ด้านงานบริหารงานบุคคล และด้านงานบริหารทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 153 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สอบถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง .40-.76 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95 และแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) อยู่ระหว่าง .28-.80 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติที t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม จะวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)
          ผลการวิจัย พบว่า
          1. สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก
          2. เปรียบเทียบระหว่างสภาพกับความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
          3. เปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามระดับชั้น โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนความต้องการของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จำแนกตามระดับชั้น โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Keyword :   ความต้องการของผู้ปกครอง1   การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าก่อ2