วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

Date post 2018-10-18 22:37:12

เปิดอ่าน 156 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

บทบรรณาธิการ

    บรรณาธิการวารสารใคร่ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นบทความวิชาการ บทความวิจัย หรือ บทปริทัศน์หนังสือ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านร้อยเรียงความรู้เพื่อส่งต่อไปยังผู้อ่านทุกท่านผ่านการตีพิมพ์ในวารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 7 นี้ 
    สำหรับบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วย บทความวิชาการเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับ การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งการศึกษาเทียบเคียงกับประเทศไทย นอกจากนั้นแล้ว ในส่วนของบทความวิจัย ท่านผู้อ่านยังจะได้รับทราบผลของการวิจัยที่น่าสนใจหลายเรื่องด้วยกัน เป็นต้นว่า ผลการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทำงานของบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืช โดยใช้กระบวนการสอนแบบซิปปาโมเดล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รวมทั้ง ภาวะผู้นำของผู้บริหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงาน ของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว หากท่านผู้อ่านสนใจหัวข้อเกี่ยวกับ แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน บ้านอุ่มแสง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ในวารสารฉบับนี้ บรรณาธิการได้นำมารวบรวมไว้ด้วยเช่นกัน ก่อนจบเล่ม ท่านผู้อ่านยังจะได้เพลิดเพลินไปกับ บทปริทัศน์หนังสือ ซึ่งในฉบับนี้ ขอนำเสนอการปริทัศน์ของเรื่อง ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับความรู้ ความรื่นเริง และจรรโลงใจ ไปในคราวเดียวกัน 
    ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามการเผยแพร่ของวารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ทางคณะทำงานจะพยายามรักษามาตรฐานในการจัดทำวารสารเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้อ่านตลอดไป หากท่านสนใจ สามารถส่งบทความ หรือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจ ส่งบทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกสำหรับการตีพิมพ์ในฉบับต่อ ๆ ไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
บรรณาธิการ  
 

สารบัญ (Published)

1-16
17-28
29-40
41-56
57-75
76-79