วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

Date post 2018-05-28 14:24:06

เปิดอ่าน 154 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

บทบรรณาธิการ
          แม้ว่าวารสารน้องใหม่ฉบับนี้จะเพิ่งพัฒนาตนเองมาไม่นาน ก็ได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจในการส่งบทความวิจัยมาตีพิมพ์ในวารสารของเรา และมีผู้สนใจอ่านมากขึ้น ในฐานะบรรณาธิการ ในนามของคณะทำงานและมหาวิทยาลัยรู้สึกยินดี และขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติแก่วารสารของเรา แต่ที่สำคัญคือ ทำให้เรามั่นใจว่า วารสารจะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นสื่อกลางทางวิชาการทางสังคมศาสตร์และการศึกษาอีกทางเลือกหนึ่งของไทยต่อไป
          ท้ายนี้ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการหวังว่า นักวิชาการ นักศึกษา และนักวิจัยได้พิจารณาส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย หรือข่าวสารที่ท่านอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โปรดส่งผลงานของท่านตามแบบฟอร์มและรายละเอียดท้ายวารสารครับ
                                                                       รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน อัศวภูมิ                                                                                               บรรณาธิการ

สารบัญ (Published)

1-11
12-22
23-35
36-49
50-61
62-64