วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

Date post 2018-02-26 14:22:16

เปิดอ่าน 156 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

บทบรรณาธิการ
         เวลาผ่านไปเร็วเหมือนติดปีก จากเล่มปฐมฤกษ์จนถึงปัจจุบันวารสารของเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการมาได้เป็นฉบับที่ 5 แล้ว บรรณาธิการต้องขอขอบคุณท่านที่สนใจส่งบทความวิจัยมาเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของเรา ขอบคุณท่านที่สนใจอ่านวารสารและให้คำติชมมายังกองบรรณาธิการ ซึ่งก็ยินดีน้อมรับและพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ขณะเกี่ยวกันก็ต้องขอขอบคุณทีมงานทั้งฝ่ายจัดทำรูปเล่ม ฝ่ายออกแบบ ฝ่ายพิสูจน์อักษร ที่ช่วยกันทำให้งานวารสารของเราทันกำหนดการตีพิมพ์ ขอขอบคุณครับ
          ท้ายนี้บรรณาธิการใคร่ขอเชิญชวนนักวิชาการ และผู้สนใจทั้งหลายได้ส่งบทความวิชาการเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารของเราด้วย โดยเฉพาะช่วงต้นนี้ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนค่าผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรองบทความ และท่านที่ส่งบทความมาเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารของเราก็จะได้รับการยกเว้นค่าเสนอเอกสารเพื่อการตีพิมพ์ครับ จึงขอเชิญชวนทุกท่านส่งบทความตามช่องทางที่เสนอไว้ท้ายวารสารครับ
                                                                       รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน อัศวภูมิ                                                                                               บรรณาธิการ

สารบัญ (Published)

1-9
10-18
19-33
34-44
46-59
60-70
71-73