วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

Date post 2017-09-04 14:18:07

เปิดอ่าน 168 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

บทบรรณาธิการ
                  ก่อนอื่นบรรณาธิการวารสารใคร่ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกเรื่องที่เลือกตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัย และพร้อมกันนี้ก็ขอขอบคุณผู้อ่านและผู้สนใจทุกท่านที่เลือกอ่านวารสารเล่มนี้ ซึ่งเป็นรางวัลสำคัญสำหรับคณะทำงานวารสารเป็นอย่างยิ่งเพราะทั้งสองปรากฏการณ์แสดงให้เห็นว่าวารสารของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกผลการวิจัยและสาระทางวิชาการเพื่อประโยชน์ของลูกหลาน สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไป ข้อจำกัดและปัญหาในการได้บทความมาตีพิมพ์ในวารสารที่เกิดใหม่และยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลและการอ้างอิงทางวิชาการอย่างเป็นทางการนั้นเป็นปัญหาที่ท้าทายของคณะทำงานอย่างยิ่ง ขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ได้วารสารที่ได้มาตรฐาน และได้รับการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูลต่อไป ทั้งด้านการเลือกบทความเพื่อการตีพิมพ์ การกลั่นกรองบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รูปเล่มในการตีพิมพ์ และกำหนดเวลาในการตีพิมพ์ของวารสาร จากผลงานทั้งสองเล่มที่ผ่านมา คณะทำงานเชื่อว่าทั้งผู้ส่งผลงานวิจัยและบทความมาตีพิมพ์ และผู้อ่านผลงานในวารสารดังกล่าวจะได้เห็นมาตรฐานในการจัดทำวารสารแล้ว ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญทางได้ส่งบทความใหม่ หรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ส่งบทความ หรือผลงานวิจัย เพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับต่อไป หรือต่อๆ ไป ด้วย โดยคณะทำงานพร้อมจะรับบทความหรือผลงานวิจัยล่วงหน้า และพร้อมจะออกใบรับรองการตีพิมพ์ให้ได้ทันทีที่ผลการพิจารณากลั่นกรองบทความของท่านได้รับการพิจารณาให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารได้ คณะทำงานขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย
                                                                       รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน อัศวภูมิ                                                                                               บรรณาธิการ

สารบัญ (Published)

1-7
8-21
22-33
34-51
52-67
68-70