วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

Date post 2017-06-01 14:14:31

เปิดอ่าน 111 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

บทบรรณาธิการ
         เมื่อมีก้าวแรกแล้วก้าวที่สองก็เริ่มต้นเพื่อนำไปสู่ก้าวที่สาม ที่สี่ และก้าวต่อๆ ไปในการเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่งานวิชาการทางสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อให้ความตั้งใจในการเป็นสื่อกลางในการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ กองบรรณาธิการใคร่ขอความร่วมมือสมาชิก และผู้สนใจได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้วิจัย และนักเขียนบทความได้ส่งผลงานของตนเองมาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฉบับต่อไปด้วย หรือสมาชิกหรือผู้สนใจทั่วไปอาจจะร่วมเขียนบทความ หรือผลงานการวิจัยของตนเอง ส่งมาร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางสังคมศาสตร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยอีกก็ได้
          หลังจากวารสารฉบับปฐมฤกษ์ได้รับการเผยแพร่ออกไป กองบรรณาธิการก็ได้รับการติชมจากผู้อ่านที่เป็นประโยชน์หลายประการ เช่น ได้รับการชมด้านมาตรฐานของรูปเล่มและการจัดพิมพ์ การคัดเลือกบทความและการกลั่นกรองบทความ ขณะเดียวกันยังพบว่า มีข้อบกพร่องในการพิสูจน์อักษรบ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่กองบรรณาธิการต้องตระหนักและใส่ใจมากขึ้น กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกข้อสังเกตเพื่อให้วารสารของมหาวิทยาลัยได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
          กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาในการตรวจสอบและประเมินบทความวิจัยก่อนการตีพิมพ์ในครั้งนี้ และขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกบทความเช่นกันที่มี่ส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ใหม่อีกหนึ่งมิติในครั้งนี้ ขอบคุณครับ
                                                       รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน อัศวภูมิ                                                                                               บรรณาธิการ

สารบัญ (Published)

1-7
8-20
21-34
35-49
50-58
59-62