วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

Date post 2017-02-24 14:08:12

เปิดอ่าน 166 ครั้ง

วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์

         ผลงานวิชาการเป็นสมบัติสำคัญของชุมชนวิชาการ การสร้างและแชร์ผลงานเหล่านั้นเป็นวัฒนธรรมที่น่ายกย่อง และให้การสนับสนุนของมวลมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยราชธานีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาถือว่าเป็นหน้าที่และเป็นเกียรติที่จะได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการหลายช่องทาง และการจัดทำวารสารวิชาการเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะดำเนินการ
          ด้วยหลักคิดข้างต้นและวิสัยทัศน์ทางวิชาการของอธิการบดี ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ ที่มีนโยบายและให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเบื้องต้นในการดำเนินการ วารสารทางวิชาการชื่อ “วารสารราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์” (Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences) ฉบับปฐมฤกษ์ก็มีกำหนดออกเผยแพร่ในปลายเดือนมิถุนายน 2560 นี้ และมีแผนที่จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ทั้งในและนอกสถาบันตลอดไป
          สำหรับเนื้อหาสาระที่ตีพิมพ์ในวารสารเล่มนี้ประกอบด้วยสามส่วน คือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และปริทัศน์หนังสือ โดยเริ่มต้นจากบทความเกี่ยวกับการศึกษาไทย 4.0 และงานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา 4 เรื่อง และด้านกฎหมายอีก 1 เรื่อง ลงท้ายด้วยปริทัศน์หนังสือ “Brand Leadership”
          ท้ายนี้บรรณาธิการและกองบรรณาธิการขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญนี้ ขอขอบคุณผู้ที่ส่งบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการกลั่นกรอง และที่สำคัญคือขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับสังคมวิชาการที่จะเปิดรับวารสารน้องใหม่ที่เสนอตัวมารับใช้สังคมวิชาการเล่มนี้ และเล่มต่อๆ ไป
                                       รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน อัศวภูมิ
                                                                บรรณาธิการ

สารบัญ (Published)

1-10
12-24
27-39
41-56
59-67
69-87
89-91